• DOLAR
  3,0726
  % -0,2386
 • EURO
  3,3454
  % -0,2207
 • ALTIN
  125,8845
  % 0,7718
 • BIST
  79.433
  % -0,6246
Ygs Biyoloji; Biyoloji Bilimi ve Bilimsel Çalışma Yöntemi

Ygs Biyoloji; Biyoloji Bilimi ve Bilimsel Çalışma Yöntemi

En geniş anlamıyla bilim; tarafsız gözlem ve deneylerle geliştirilen, daha ileri gözlem ve deneylere açık olan birbirine bağlı kavramlar dizisidir. Kısacası bilimi düzenli bilgiler birikimi ya da gerçekleri anlamak için doğrulara ulaşma çabası olarak da tanımlayabiliriz. Bilim ve bilimsel düşünce tüm çalışma atanları ve yaşam İçin gereklidir. Bilimsel çalışmalarla uğraşan kişiye “bilim adamı” denir. Bilim […]

En geniş anlamıyla bilim; tarafsız gözlem ve deneylerle geliştirilen, daha ileri gözlem ve deneylere açık olan birbirine bağlı kavramlar dizisidir. Kısacası bilimi düzenli bilgiler birikimi ya da gerçekleri anlamak için doğrulara ulaşma çabası olarak da tanımlayabiliriz. Bilim ve bilimsel düşünce tüm çalışma atanları ve yaşam İçin gereklidir. Bilimsel çalışmalarla uğraşan kişiye “bilim adamı” denir.

Bilim Adamının Özellikleri

Bir bilim adamını diğer insanlardan ayıran bazı özellikler vardır. Bilim adamında bulunması gereken özellikleri söyle sıralayabiliriz:

 • Bilim adamı meraklıdır; merak, bir olayın veya problemin çözümünde ilk adımdır. Her bilim adamı sanki bir dedektif gibidir. Eldeki verilerden veya doğrulardan yola çıkarak problemleri çözmeye çalışır.
 • Bilim adamı iyi bir gözlemcidir; gözlem yapacağı olay üzerinde Ön araştırma yapar ve bilgi toplar. Bilim adamı gözlemlerini çalıştığı konu üzerinde yoğunlaştırarak ilgili olmayanlarını ayıklar.
 • Bilim adamı objektiftir, ön yargılı hareket etmez. Tarafsızdır, doğrulan kendi düşünce ve eğilimlerine göre değiştirmeye kalkışmaz.
 • Bilim adamı şüphecidir; doğruların dışında hiçbir otoriteye bağlı değildir. Söylenen ve yazılan her şeyi aklın süzgecinden geçirerek değerlendirir. Otoritenin de yanılabileceğini düşünür.
 • Bilim adamı titizdir; bulduğu sonuçlan tekrar tekrar gözden geçirir. Titiz davranmayan araştırmacıların bulduktan sonuçlara ve bilgilere güvenilemez. Bir problemi çözenken izlenen her adımın bilinçli olması gerekir. Bunu da ancak sabırlı ve titiz bir araştırmacı yapabilir.
 • Bilim adamı zamanını verimli kullanır; zamanın insan hayatı için ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden bilim adamı da zamanını iyi kullanan insandır.
 • Bilim adamı, düşünen ve yeni fikirler üreten bir insandır çalıştığı uzmanlık alanında insanlığa yararlı olabilecek teknolojik gelişmeleri önceden görebilir. Bilim adamı, hem var olan problemler için somut çözümler üretir hem de gelecekte oluşabilecek problemlerin çözümüne yönelik fikirler geliştirir.
 • Bilim adamı diğer bilim adamları ile iş birliği yapabilir, bazı problemlerin çözümü bir insan ömrüne sığmayacak kadar geniştir. Bitim adamı, bu tür problemleri başka bilim adamları ile iş birliği yaparak çözer. Günümüzdeki birçok problem, sadece bir uzmanlık dalı ile ilgili değildir. Bu problemler birçok uzmanın birlikte çalışmasını gerektirmektedir, örneğin; dünya çapındaki çevre problemlerinin çözümünde biyologlar, kimyacılar, fizikçiler, çevre, orman ve ziraat mühendisleri, psikologlar, eğitimciler ve diğer uzmanlar birlikte çalışmalıdır.

Bilim adamları çalışmalarında bilimsel yöntem kullanırlar. Basite indirgenmiş anlamıyla bilimsel yöntem, insanın düşünme yeteneğini kullanarak gözlenen olayların açıklamasını yapmak İçin izlediği yoldur. Bilimsel yöntemlerle yapılan araştırma, inceleme ve uğraşılara bilimsel çalışma denir.

Bilimsel çalışmalarda ilk adım gözlemdir. Herhangi bir olayın dikkatli ve plânlı bir şekilde incelenmesine gözlem denir. Gözlem, olayın gerçekleştiği doğal ortamında ya da laboratuvarda aynı olayın basitleştirilmiş modeli üzerinde yapılır. Örneğin; bir balığın davranışları kendi doğal ortamında incelenebileceği gibi bir akvaryumda da incelenebilir. Gerçeğe en yakın bilgiler, otayın gerçekleştiği doğal ortamlarda gözlemlenmesinden elde edilir.

Nitel ve Nicel Gözlem

Gözlem nitel ve nicel olarak iki şekilde yapılabilir.

Nitel Gözlem

Herhangi bir doğa olayının bir araç yardımı olmaksızın doğrudan doğruya duyu organları yardımıyla gözlenmesidir. Nitel gözlem ile sadece olayın sayısal olmayan yönü İncelenir, örneğin; tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılardan terliksi hayvanın mikroskop altındaki hareketinin nasıl ve hangi organellerle yapıldığını gözlemlemek nitel bir gözlemdir.

Nicel Gözlem

Bir ölçü aracı kullanılarak yapılan ve sonuçları sayısal olarak ifade edilen gözlem şeklidir. Örneğin; bir bitkinin günlük büyüme miktarını cetvel vb. araçlar yardımıyla ölçmek, hava sıcaklığındaki değişmeleri termometre yardımıyla belirlemek nicel gözlemdir. Bir damla veya 5 mm3 kültür ortamında yaşayan terliksi hayvanın sayısını belirlemek, tuz derişimi değişimine bağlı olarak terliksi hayvanın ne kadar çoğaldığını sayılarla ifade etmek de nicel bir gözlemdir.

Problemin çözülerek geçerli sonuçlara ulaşılması, aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarının belirtilen sıraya göre izlenmesi ile sağlanabilir;

 1. Problemin belirlenmesi
 2. Çözüm yollarının araştırılması, “Hipotezin ortaya konması”
 3. Deneylerin kurulması ve kontrolü
 4. Gözlemlerin elde edilmesi ve ölçümlerin alınması
 5. Bulguların değerlendirilmesi ve sonuç çıkarma
 6. Teori ve kanun

Problemin Belirlenmesi

İnsan, karşılaştığı ya da gözlemlediği olaylarla ilgili olarak “neden”, “niçin” ve “nasır sorularını sorar. Buna, yakın çevremizden “Gürültünün insanlar üzerindeki etkisi nedir?”, “İnsanlar neden daha çok kışın grip olurlar?”, “Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi nedir?” gibi örnekleri verebiliriz.

Ayrıca daha önce yapılmış olan bilimsel bir problemin çözümü ile ilgili uygulamalar sırasında da karşılaşılan bilimsel problemler vardır, örneğin; Pasteur, kolera mikrobunu    hastalık geçirmemiş sağlam tavuklarla bu  hastalığı geçirmiş  olan tavuklara vermiştir. Hastalık geçiren tavuklar hastalanmamış, buna karşılık daha önce hastalığı geçirmemiş tavuklar hastalığa yakalanmışlardır. Bu beklenmeyen sonuç. Pasteur’ü bulaşıcı hastalığı geçiren bir canlının neden aynı hastalığa tekrar yakalanmadığını araştırmaya yöneltmiştir. Kısaca ilgi, merak ve dikkatli gözlemler bilimsel problemlerin ortaya çıkmasına temel oluşturur. Bilimsel bir çalışmaya başlamanın ön koşulu, neyin araştırılacağının bilinmesi ve belirli bir problemin ortaya konulmasıdır.

Çözüm Yollarının Araştırılması

“Hipotezin Ortaya Konması”

Problemi açık olarak ortaya koyduktan sonra öncelikle problemi doğuran nedenler ile problemin çözüm yollarım araştırmak ve bir hipotez ortaya koymak gerekir. Bu nedenle problemle ilgili veriler toplanır. Veriler, bir problemin çözümü için kullanılan bilgilerdir. Bu bilgiler, bilim adamının kendi gözlem ve çalışmalarının sonucu olabileceği gibi önceki araştırmacıların çalışmalarından da elde edilmiş olabilir.

Bilim adamı topladığı veriler arasında ilişki kurup probleme geçici bir çözüm yolu Önerir. Araştırmacı ya da bilim adamının kendi görüşlerini de ifade eden geçici çözüme hipotez (varsayım) denir. İyi bir hipotez, eldeki tüm verileri değerlendirmeli, problemin çözümüne katkıda bulunmalı ve yeni doğruların bulunmasında yo! gösterici olmalıdır.

Bir problem için değişik hipotezler ortaya atılabilir. Deney ve gözlemler hipotezlerden birini, doğrulayabilir. Deney ve gözlemlerle doğrulanmış olan hipotezler daha güvenilir bilgilerdir.

Deneylerin Kurulması ve Kontrolü

Bilimsel çalışmaların en önemli aşaması tahminlerin, dolayısıyla hipotezin doğruluğunun araştırılmasıdır. Bu amaçla konusunda uzmanlaşmış araştırmacı, özellikle kontrollü deneyler ve gözlemler yaparak hipotezi test eder. Belirti amaca göre koşullardan biri ya da birkaçı. kontrol altına alınarak yapılan gözlemlere deney denir. Deneyler, incelenecek olayın hangi etkenlere bağlı olduğunu anlamak için yapılır.

Deneyler, genellikle doğadaki olaylara benzetilebilir ancak koşulların denetimi insanın elindedir. Örneğin; suyun oksijen miktarı ve sıcaklığı değiştiğinde bir balığın nasıl davranacağı İncelenecekse oksijen miktarının ve sıcaklığın, akvaryum ortamında denetim altında tutulması gerekir. Doğal koşullarda balığın yaşadığı göl ve deniz suyunun sıcaklığı ve oksijen gazı miktarı, kirlilik, hava sıcaklığının artıp azalması gibi nedenlerden dolayı kısa sürede değişme gösterebilir. Bu nedenle doğada suyun sıcaklığını deney süresince denetim altında tutmak olanaksızdır. Deneyler denetlenebilir koşullarda yapılır.

Deneylerde kontrol grubu ve deney grubu olmak üzere iki grup oluşturulur. Kontrol grubu ile deney grubundan elde edilen veriler karşılaştırılır. Deneyin sonucu, ancak böyle bir karşılaştırma yapıldıktan sonra bir anlam taşır. Aksi halde deneyde hangi etkenlerin ne kadar etkili olduğu belirlenemez.

Örnek olarak su şekilde bir kontrollü deney yapılabilir:

İki grup balık alınır. Gruplardan biri (deney grubu) sanayi atıkları içeren, diğeri (kontrol grubu) ise atık içermeyen, yani temiz suya konur. Bunun dışında diğer koşullar eşit tutulur. Örneğin; aynı büyüklükteki ortamlarda bulunan balık gruplarına aynı miktarda besin verilir ve her iki ortam sıcaklığının eşit olmasına dikkat edilir. Aynı deney, Sanayi atıldan içeren su yerine evsel atıkları içeren şu için düzenlenir. Deneyler, bir veya birkaç değişkenin (besin, sıcaklık, atıklar vb.) olaylar üzerine etkisini incelemek için düzenlenir. Bu deneyde değişken, temiz su ile atık içeren sudur.

Gözlemlerin Elde Edilmesi ve Ölçümlerin Alınması

Deney sırasında gözlemler yapılır ve ölçümler alınır. Duyu organlarının yeterli olduğu durumlarda nitel, yeterli olmadığı durumlarda ise nicel gözlemler yapılır. Bilimsel çalışmalarda geçerli sonuçlara ulaşabilmek için olabildiğince nicel gözlemler tercih edilmelidir. Sözgelimi, atık maddelerin balık sayısındaki azalmaya neden olduğunu ya da olmadığını göstermek için her iki grubun balık Ölüm oranı belirlenir. Buna ek olarak balık yumurtaları ile embriyolarından sağlıklı ve sağlıksız oranlarının sayısı deney ve kontrol grubunda ayrı ayrı saptanır, sulardaki oksijen miktarı ölçülür. Deney sırasında bu konularda elde edilen veriler, hipotezi destekler veya çürütür. Deney grubunun sonuçlarının kontrol grubuna göre olumsuz olması hipotezin desteklendiğini gösterir. İki grup arasında belirli bir farkın olmaması durumunda ise: hipotez çürütülmüş olur.

 1. Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç Çıkarma

Gerek gözlemlerden gerekse deneylerden birtakım bulgular elde edilir. Bunlar, gözlem ve deneylerin sonuçlandır. Sonuçlar, problemin çözümü için bundan sonra nasıl bir yol İzleyeceğimizi belirler.

Gözlem ve deneylerde çoğu kez oklukça fazla bilgi elde edilir. Bu bilgilerin kolaylıkla değerlendirilebilmesi için sınıflandırılması gerekir. Bu sayede aynı nitelikteki olayları bir arada gözden geçirme ve genelleme yapma olanağı doğar.

Yapılan gözlem ve deneyler tahminleri doğrularsa hipotez kuvvetlenir ve kesinlik kazanır. Tersine, gözlem ve deneyler tahminleri doğrulamazsa hipotez çürütülmüş olur. Bu durumda hipotez terk edilir. Var olan bilgi, veri ve sonuçlar tekrar gözden geçirilerek yem hipotezler kurulur. Bu durumda yeni veriler toplanacak, yeni hipotez kurulacak, yeni tahminleri bulunulacak, deney ve gözlemler yeniden yapılacaktır.

Var olan hipotezler zamanla değişebilir veya tamamen terk edilebilir. Örneğin; “ototrof hipotezi” denilen görüşe göre dünyada oluşan ilk canlıların ototrof (kendi besinini üreten) canlılar olduğu iddia ediliyordu. Canlılarla ilgili bilgiler arttıkça ototrof canlıların çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu görüldü. Ototrofların, dünyanın ilk zamanlarındaki gibi olumsuz bir ortamda oluşmasının olanaksızlığı düşünüldüğü için bu hipotez geçerliliğini kaybetti. Yerine “heterotrof hipotezi” önerildi. Heterotrof hipotezine göre dünyada oluşan ilk canlılar otorotroflardan daha az karmaşık yapıya sahip, hazır besinle beslenen tüketici canlılardır.

 1. Teori ve Kanun

Çok sayıda gözlem ve kontrollü deney hipotezi destekliyorsa ve konuyla ilgili yeni durumları da açıklayabiliyorsa hipotez, teori (kuram) halini almış olur. Kısaca, sürekli olarak kanıtlarla desteklenebilen hipoteze teori denir. Hücre teorisi, gen teorisi, evrim teorisi biyolojinin Önemli teorileridir. Her hipotez bir teoriye dönüşmeyebilir ancak her teori bir hipotez aşamasından geçer. Teoriler de zamanla değişebilir, geliştirilebilir veya çürütülerek terk edilebilir.

Teoriler, doğal olayların açıklanmasına ve düzenliliklerin nedeninin saptanmasına yaradıkları kadar yeni tahminler yürütülmesine de olanak verir. Geliştirilen teoriler, bilim adamlarının evrensel kurallara ulaşmasını sağlar. Böylece ortaya çıkacak yeni problemlerin çözümünde yararlanılacak kurallar veya yasalar (kanunlar) elde edilmiş olur.

Bir teori, evrensel bir geçerlilik kazanmışsa yasa (kanun) haline gelir. Yasalar, evrensel gerçekleri açıklayan kısa ve özlü açıklamalardır. Biyolojide Mendel’in Kalıtım Yasaları’nın önemli bir yeri vardır. Mendel’in Kalıtım Yasalan temel alınarak hayvancılık, tıp, genetik vb. alanlarda gelişmeler sağlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Ygs Coğrafya; Nem ve Yağış başlıklı makalemizde nem ve yağış ve ygs coğrafya konu anlatımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

17 yorum

 1. hocam merhabalar,benim fizik dersim biraz kötü sınava şöyle hazırlanmak istiyorum videodan nurten yılmaz hoca dinleyip lys konu anlatımlı olarak simetri fizik almayı düşünüyorum sizce soru bankası olarak lys fizik palme mi alaym elimde fen bilimleri çizgiüstü var.karekök nasıl olur sizce ygs fizik konu anlatımla soru bankasında hiç fikrim yok.aynı şekilde kimya içinde ygs yide lys yide palme kullanmayı düşünüyorum.biraz uzun oldu kusura bakmayın hocam=)teşekkürler yardımınız için

  • Defne; Nurten hocanızı dinleyeceksen ekstra konu anlatımlıdan çalışmak yerine daha fazla soru çözebilirsin. Lys fizik için Palme en son olabilir. Çok güzel soruları var ama zorlar. Öncesinde daha orta düzey bir şey bakabilirsin. Karekök uygundur.
   Bunun haricinde kaynak önerileri kısmını incelemeni tavsiye ederim.

 2. final yayınları var soru bankası ygs için ben iki kaynağı birlikte yürütmek istiyorum sizce zorlarmı hocam.

 3. hocam benim kaynaklarım şunlar mat1 karekök, mat2 karekök ,fizik karekök ve final ve nurten hoca, kimya palme, biyoloji palme ve fen bilimleri sizce bunlar yeterli olurmu yoksa ekstra almam gereken kaynakları söylerseniz sevinirim.bu arada bayramınız kutlu olsun hocam

 4. hocam not çıkarma konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? bazı konular bende çok uzun sürdü. mesela hücre ve yapısı 10 sayfa çıktı. her bilgiyi öğrenmek zorundaymışım gibi geliyo.

  • Halime, çok çok fazla olmuş.
   Önerim, bir konuya göz gezdirip 1-2 test çözmen. Soru tarzlarını görmen olayı çözecektir. Ayrıca, konu özetli kitaplardan da yararlanabilirsin. Genel noktalara değinir. Eksik olursa da, sorularda karşına çıktıkça notlarına eklersin.

 5. Hocam hafta 6 da dinamik 1 ve dinamik 2 diye ayrılmış neden? Çünkü newtonun 3 yasası ve sürtünme kuvveti var

  • Sevgi, her yasa için ayrı düşünülmedi. Sadece çok önemli bir konu olduğundan 1 gün değil de 2 günde bitsin dedik.

 6. Hocam bir sorum olacak. ben ingilizce kursuna yazılmak istiyorum haftaya da başlayacak .haftada üç gün ve 3 er saat olacak sanırım. sizce bu sınav döneminde zaman kaybı mı olur bu kurs yada buna benzer kurslar ?

  • Güzeldir Simetriler Sevgi ama testleri olsa da yeterli değil.
   Konu anlatımı gibi bakabilirsin.

Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM